Startsida > Högtider > Kyrkbröllop >

Välsignelse utomlands

Vigselne utomlands

Om ni vill att en finländsk präst ska viga er utomlands enligt finländsk lag är detta möjligt i vissa, men inte alla länder. Varje land har sina egna regler gällande vigsel. Hindersprövning sker enligt respektive lands lagar och bestämmelser vilket i fråga om vissa länder kan ta flera veckor i anspråk.

Alla ev.-luth. präster har å tjänstens vägnar rätt att förrätta vigsel i Finland men inte utanför landets gränser. Detta måste ni hålla i minnet om ni t ex vill att en bekant präst ska komma med och viga er på semesterresan.

Undervisningsministeriet har beviljat några utomlands verksamma religiösa samfunds präster rätt att förrätta vigsel. Sådana präster verkar bland annat i Finlands evangelisk-lutherska kyrkas arbete bland finländare utomlands. I dessa länder kan man alltså ingå äktenskap enligt finländsk lag framför en finsk myndighet.

Välsignelse av äktenskap utomlands

Alla ev.-luth. präster i Finland har rätt att välsigna äktenskap både i Finland och utomlands. Ett äktenskap kan välsignas utomlands efter att det ingåtts i Finland enligt våra lagar.

Om prästen inte känner paret från tidigare behövs det ett intyg (t ex ett ämbetsbetyg av vilket familjebanden framgår) över att paret ingått äktenskap. Tilläggsinformation hittar här.

Äktenskap med utländsk medborgare

I Finland kan man kyrkligt viga också sådana par där den ena parten hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra till något annat kristet samfund eller en annan religion. Den kristna vigseln kan också förrättas om den ena parten hör till ett utländskt kristet samfund.

Om den ena parten är utländsk medborgare eller hör till någon annan kyrka än den evangelisk-lutherska ska ni i god tid kontakta pastorskansliet. I så fall kan det nämligen ta tid att sköta det officiella pappersarbetet.

Tilläggsinformation finns på hemförsamlingens pastorskansli.