Startsida > Högtider > Enbart det bästa >

Hur går dopet till?

Hur går dopet till?

Inför dopfesten

Tidpunkten

När du känner att du orkar kan du börja planera dopet. Vanligen sker det inom två månader efter det lilla barnets födelse.

Dopet kan i princip äga rum vilken veckodag och vilket klockslag som helst. Huvudsaken är att tidpunkten passar familjen, dopgästerna och prästen. Ta reda på om doplokalen ni tänkt er är ledig.

Börja med att ta kontakt med pastorskansliet i din församling. Du får antingen tala med församlingssekreteraren eller den präst som har jour. Kontaktuppgifter och närmare information hittar du på församlingarnas egna webbsidor (länkar till församlingarnas sidor).

Prästen

Bäst är det förstås om dopet kan förrättas av en präst som ni redan känner. Om ni inte har någon familjepräst eller den prästen eventuellt har förhinder väljer man en präst från sin egen församling. Ett samtal till pastorskansliet löser den frågan. I god tid före dopet kommer prästen för att träffa den nya församlingsmedlemmens familj. Då kan man komma överens om detaljerna.

Om någon annan än en präst från den egna församlingen förrättar dopet är det bra att komma överens om det är prästen som har med sig dopljuset, dopattesten och fadderbreven eller om dopbarnets familj på förhand hämtar dem på pastorskansliet.

I kyrkan eller hemma?

Ursprungligen ägde dopet rum i samband med en gudstjänst. Fortfarande är också det möjligt, men i allmänhet sker dopet separat som en egen förrättning antingen i kyrkan eller hemma. Antalet dopgäster behöver inte begränsas till hur många som ryms inom hemmets väggar, eftersom man vanligen kan ordna med ett dopkaffe i kyrkans samlingslokal. Det finns inget hinder för att låta döpa sitt lilla barn hemma på gården under ett blommande äppelträd. Det är därför bra att diskutera alternativen med dopprästen.

Vanligen står församlingens egna lokaler till buds, men ibland kan någon lokal vara så populär att det resulterat i tidsbegränsningar. Det är ändå allt skäl att boka lokalen i god tid på förhand. Det gör man genom att kontakta sitt pastorskansli, där man också får närmare instruktioner.

Gästerna

De självskrivna dopgästerna är givetvis mor- och farföräldrar samt faddrarna. Man kan bli fadder även om man inte kan närvara vid dopfesten. Två vittnen behövs i varje fall. Vilka andra som man vill bjuda avgörs av hurudan dopfest man vill ha.

Dopakten

Doppsalmerna

Dopet är egentligen en liten gudstjänst. Därför ingår det i allmänhet minst två psalmer i förrättningen. Om psalmsång kan kännas främmande för dopgästerna kan det vara klokt att välja psalmer som är populära och välkända. Bland dem har vi exempelvis Måne och sol (psalm 153), Gud som haver barnen kär (psalm 493) och Jag lyfter ögat mot himmelen (psalm 492). Om gästerna däremot är glada sångare kan man välja bland de mera krävande. Psalmerna 210 – 214 är uttryckliga doppsalmer, psalmerna 377 – 406 handlar om tro och trygghet och psalmerna 462 – 465 är tillägnade familjen. Naturligtvis kan man välja psalmer som ingår i familjetraditionen eller som varit viktiga för en själv.

Man kan också hitta andra lämpliga psalmer i psalmboken. Om det inte finns en psalmbok i den egna bokhyllan, så kan ni låna en från er hemförsamling. Under dopakten finns församlingens psalmböcker till hands.

Förutom psalmsång kan också annan musik förekomma på ett dop. Men med tanke på det lilla dopbarnet och eventuella barngäster är det skäl att inte förlänga förrättningen alltför mycket.

Bibelcitaten

Vid dopet läses Barnevangeliet, Mark. 10:13–16, och Dopbefallningen, Matt. 28:18–20. Man kan dessutom till exempel läsa ur Ps. 139:13-17. Faddrar, syskon, mor- och farföräldrar kan delta i förrättningen genom att läsa bibeltexter.

Någonting alldeles eget

Man kan också planera egna inslag i dopförrättningen. En fadder kan exempelvis läsa upp ett brev till det lilla gudbarnet, föräldrarna kan sammanställa en fotoserie från de första dagarna i det lilla barnets liv eller så kan mor- eller farföräldrar dela med sig av minnen från sina barns eller sin egen barndom. Det är bra att komma överens om detaljerna på förhand.

Dopdräkten

Det lilla barnet brukar vara iförd en dopdräkt. Man kan antingen köpa en, sy den eller låna av sin församling. En del släkter har en dopdräkt som går i arv. Det händer att en skara kusiner alla blivit döpta i samma dopklänning.

Har du tänkt på att alban som man bär vid konfirmationen är en symbol för den dopklänning man vuxit ur. Den vita färgen står för renhet och andlighet. Man klär sig ju också i vitt vid konfirmationen.

Dopbordet

Dopbordet är ett litet altare. Man brukar täcka det med en vit duk. Som en symbol för bön brukar man ha ett brinnande ljus på bordet och en Bibel som står för tro. Dopskålen kan till exempel vara familjens vackraste skål. Dessutom har man en mjuk duk till hands för att torka barnets huvud. Blommorna är inte enbart en prydnad, utan också en påminnelse om livets skörhet. Ifall man inte kommit överens om något annat, brukar prästen ha dopljuset med sig.

Andra förberedelser

Släktens och församlingens nya medlem är givetvis dopfestens medelpunkt. Gott kaffe och enkel servering skapar en känsla av samhörighet. För att kunna samlas till en avspänd fest är det bra att i god tid på förhand antingen tillreda eller beställa det man vill bjuda på.

I fars, mors eller en fadders famn?

Kom också på förhand överens om vem som ska bära barnet till dopet. Det kan vara ett uppskattat hedersuppdrag för en fadder. Ett äldre syskon kan få torka av det lilla dopbarnets huvud.

Pappersexercis

Kort efter barnets födelse kommer en förifylld blankett per post från Befolkningsregistercentralen. I den fyller föräldrarna i barnets namn. De fyller också i uppgifter om faddrarna. Prästen ser sedan till att myndigheterna får den ifyllda blanketten. (Det är önskvärt att dopet förrättas inom två månader efter barnets födelse. Om så inte sker bör barnet först registreras i befolkningsregistret.)

Checka även detta

På dopdagen skriver prästen ut en dopattest till barnet och fadderintyg för faddrarna. På familjebibelns försättsblad finns det ofta rum för anteckningar om viktiga händelser inom familjen. Man kan antingen skriva själv eller överlåta det åt dopprästen.

Dopdagen

Dopbordet

På dopbordet lägger man en vit duk och ett ljus samt Bibeln och eventuellt också blommor. Strax före själva dopet fylls dopskålen med handljumt vatten. Placera en liten vit duk intill dopskålen. Den behövs när det lilla barnets huvud ska torkas.

Dopförrättningen

Dopgudstjänsten inleds sällan på minuten. Prästen väntar tålmodigt tills det i dopdräkt klädda barnet är tillfreds och belåtet.

Om förloppet under själva dopakten brukar man på förhand komma överens med dopprästen. Vanligen går det till så här:

 • Inledningspsalm
 • Inledningsord
 • Frågor eller uppmaning
 • Om namnet inte redan är i bruk frågar prästen vilket namn föräldrarna har gett sitt barn. Prästen kan också fråga föräldrarna och faddrarna om de är villiga att ta ansvar för barnets kristna fostran eller alternativt uppmana dem att göra det.
 • Korstecknet
 • Prästen tecknar korstecknet på barnets panna och bröst.
 • Bön
 • Barnevangeliet Mark. 10:13–16
 • En fadder, mor- eller farförälder eller annan familjemedlen kan läsa den här bibeltexten.
 • Prästens doptal
 • Dopbefallningen Matt. 28:19–20
 • En fadder, mor- eller farförälder eller annan familjemedlem kan läsa den här bibeltexten.
 • Trosbekännelsen
 • Dop och välsignelse

Prästen döper barnet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn genom att tre gånger gjuta dopvatten över barnets huvud. Ett äldre syskon kan varsamt torka det lilla dopbarnets huvud. Tillsammans med prästen välsignar föräldrarna och faddrarna dopbarnet genom att lägga sina händer på den lillas huvud. Prästen överräcker dopljuset till föräldrarna. Ljuset är en symbol för Kristus som världens ljus.

 • Gemensam förbön och Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Avslutande psalm

Om barnet börjar gråta?

Dopet är det lilla barnets egen högtidsfest. Barnet är förrättningens medelpunkt och vi uppskattar honom eller henne just som sådan – antingen lugn och nöjd eller kanske hungrig med knip i magen. Om man vet vad som tröstar, exempelvis lite mjölk, kan man ta en kort paus och mata barnet.

Efter dopet

I och med dopet upptas barnet i församlingen. Följande söndag läser prästen upp barnets namn i församlingens gudstjänst. Familj och vänner är särskilt välkomna att delta i den gudstjänsten. Det är bra att checka tidpunkten med barnets doppräst.

Dopljuset behöver man ingalunda gömma undan i skåp eller låda. Enligt de första kristna var dopet en av de viktigaste högtiderna och avsikten är att på antingen dopets årsdag, födelsedag eller namnsdag tända ljuset, exempelvis på matbordet.