Startsida > Högtider > Enbart det bästa >

Hur fostra sitt lilla barn?

Hur fostra sitt lilla barn?

Det börjar med sju teorier och åtta trevare.
Övning med bok i hand ger färdighet.
Av skadan blir man kanske vis.
Nu ger jag upp.
Låter barnet fostra mig

Kommer jag att vara en god mor eller far?

Alla föräldrar funderar på vad som är bäst för det egna lilla barnet. "I vilken riktning bör jag leda barnet och vad ska jag skydda det ifrån? "Är jag tillräckligt bra som förälder?" Det är frågor som speciellt sysselsätter dem som väntar sitt första barn. Det är svårt att mäta hur man lyckats som förälder. Det syns i livet som helhet i form av välmåga, lycka, självkänsla och kreativitet.

Hur får och bör man fostra sitt barn?

Vilka är de goda byggstenarna i barnets liv? Vad kan skada och förstöra? Fostrarens uppgift är att ta hänsyn till barnets materiella, andliga och själsliga behov, så att hon eller han så småningom lär sig att ta hand om sig själv och sin omgivning. I liv och i uppfostran beror mycket på hur vi uppfattar människan och vad vi anser vara ett värdigt och värdefullt liv. Samhället sätter gränser för och ställer förväntningar på sina medborgares liv. I sista hand är det ändå föräldrarnas rättighet och skyldighet att fostra sitt barn i enlighet med de egna värdesystemen – det man själv upplever som rätt och riktigt.

Vad avses med kristen fostran?

Vi varken växer upp i eller lever i ett värdevacuum. I bakgrunden finns alltid värderingar som styr våra göranden och låtanden. Det kristna värdesystemet handlar om att individen respekterar sig själv och värdesätter sitt liv, älskar sin nästa, förlitar sig på Gud och värnar om skapelsen. En kristen fostran innefattar allt sådant som leder barnets utveckling i en sådan riktning. Hälsosam mat, rena kläder, lugn nattsömn, goda vanor och aftonbön kan vara exempel på en kristen uppfostran.

En hel människa

Institutet för hälsa och välfärd talar i sin grundplan för småbarnsfostran om sex grundläggande inriktningar. Fostran bör stöda utvecklingen inom de här inriktningarna. De består av den matematiska, den naturvetenskapliga, den historisk-samhälleliga, den estetiska, den etiska samt den religions- och åskådningsanknutna inriktningen . Att räkna upp dessa inriktningar ger ännu inte svar på hur vi... Läs mer

Tidig anknytning

Du är ett underverk Varje litet barn är ju ett exempel på Guds skaparkraft: sedan födelsen är just det här barnet en egen liten personlighet. Barnets utveckling sker utgående från de medfödda egenskaperna i växelverkan med omgivningen. Barnets jagbild utvecklas i stort utgående från den respons det får av sina föräldrar. De tidiga upplevelserna formar också barnets gudsbild... Läs mer

Från grundtillit till gudsrelation

Relationen mellan förälder och barn påverkar också den gudsbild barnet får. Genom föräldrarnas varma blick och kärleksfulla händer blir Guds omsorg en realitet för barnet. Kristen fostran handlar om samspelet mellan föräldrar och barn. Föräldrarna förmedlar Guds kärlek och välsignelse till sitt barn. Genom dopet ges föräldrarna ett naturligt tillfälle att överföra den kristna trons... Läs mer