Val av gravplats

Helsingfors kyrkliga samfällighet har sex begravningsplatser: Sandudd, Malm, Furumo, Månsas, Brändö och Östersundom. Under Berghälls kyrka finns dessutom ett kolumbarium och en klippgrav. I närheten av Furumo finns också ett gravområde för konfessionslösa.

Om ni inte sedan tidigare har en gravplats skall ni skaffa en ny kist- eller urnegrav.

Askan kan också begravas eller strös ut i en minneslund utan särskilt angiven gravplats. I så fall fästs en minnesplakett på det gemensamma minnesmärket. För dem som begravs i kolumbariet under Berghälls kyrka fästs en namnplakett på väggen i kyrksalen.

Helsingforsare kan lösa in en gravplats för 25 år. För öppnande, täckande och iståndsättande av graven uppbärs en separat avgift.

Veteraner som är bosatta i Helsingfors och deras maka/make har rätt till gratis gravplats. För icke helsingforsare är inlösningspriset för en gravplats högre än för helsingforsare.

På vissa begravningsplatser sköter den kyrkliga samfälligheten gravarna. För gravar på dessa begravningsplatser uppbärs i samband med reserveringen en skötselavgift. Avgiften fastställs separat för hela den tid graven upplåtits.

Kistgravar

Nya kistgravar beviljas helsingforsare på begravningsplatserna i Furumo, Malm och Östersundom samt på det konfessionslösa området.

På dessa begravningsplatser är det också möjligt att lösa in sådan gravplats som återgått till samfälligheten och som skall tas i återanvändning. På de äldsta delarna av Malms begravningsplats överlåts gravplats i återanvändning till medlemmar av Helsingfors kyrkliga samfällighet, om

  • den avlidna har närstående som tidigare gravsatts på Malms begravningsplats, eller
  • om den avlidna är veteran från Helsingfors som erhållit utmärkelse för fronttjänst, eller
  • den avlidne medlemmen var bosatt på Malmin seurakuntas område

Urnegravar

På begravningsplatserna i Furumo, Malm, Månsas och Östersundom och på det konfessionslösa området överlåts urnegravplatser till helsingforsare och personer som är skrivna på annan ort.

Brändö begravningsplats är främst avsedd för dem som är bosatta på Brändö. De nya gravarna är alla urnegravar.

Urneplats i kolumbariet under Berghälls kyrka beviljas endast helsingforsare. Plats för urna som skall placeras i kolumbariet bokas av centralregistret, som också ombesörjer transporten av askan från krematoriet till Berghälls kyrkan.

Sporadiskt frigörs urnegravar på Sandudds begravningsplats. Dessa urnegravar överlåts huvudsakligen till helsingforsare.

Minneslundarna

Man måste inte skaffa en egen separat grav. På begravningsplatserna Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas, Östersundom och på det konfessionslösa området finns också minneslundar där askan kan begravas utan urna. På dessa områden finns gemensamma minnesmärken på vilka man kan låta fästa en namnplakett.

Att strö ut askan

Både Sandudd och Furumo har ett område där askan kan strös ut utan att de anhöriga är närvarande. Kvarteret har ett minnesmärke på vilket man kan låta fästa en namnplakett.

Begravning på annan ort

Det är också möjligt att begrava den avlidne på någon annan begravningsplats, t ex på den ort där han/hon föddes. I så fall skall man kontakta församlingen på orten.

Begravning på annat ställe än begravningsplats

Med tomtägarens tillstånd kan askan också begravas eller strös ut annanstans, men i så fall får man inte resa en gravvård på stället.

För att få strö ut askan i havet eller en insjö krävs tillstånd av vattenägaren. Helsingfors stad har anvisat ett vattenområde på västra sidan av Gråhara och nordväst om Rysäkivi för ändamålet.

Område för konfessionslösa gravar

Helsingfors kyrkliga samfällighets gravområde för konfessionslösa finns i Furumo adress: Gamla Borgåvägen 225, 01380 Vanda.

På området överlåts gravar till avlidna helsingforsare. På området finns en minneslund och ett område för att strö ut den avlidnes aska samt kist- och urnegravar. Urnegravarna har ingen basskötsel. För kistgravarna finns det avdelningar både med och utan gravskötsel. Minnesmärkets storlek är 75x80 cm.

Veteraner

Krigsveteraner som är skrivna i Helsingfors har jämte maka/make rätt till gratis kist- eller urnegravplats för 25 år. Om veteranen eller hans/hennes make/maka begravas i en gammal släktgrav är en eventuell förlängning av gravrätten också avgiftsfri. För gravöppning, täckning och iståndsättande av graven uppbärs avgift.

Veteraner med frontmannatecken kan jämte maka begravas i veteranlunden på Sandudds begravningsplats. Gravarna är urnegravar. Också de som efter kriget deltog i minröjningen har jämte maka rätt till gratis gravplats eller förlängning av gravrätten.

Begravning av personer som tillhör andra kyrkosamfund eller inte tillhör en kristen församling

På Helsingfors församlingars begravningsplatser begravas också personer som inte hört till en kristen församling eller tillhört en minoritetskyrka. Invid Furumo begravningsplats finns ett konfessionslöst område för dem som inte vill bli begravda på en kristen begravningsplats.

De ortodoxa, judiska och muslimska församlingarna har egna begravningsplatser, men personer som tillhört dessa trossamfund kan också få en gravplats på den lutherska kyrkans begravningsplatser.

Personer som inte tillhört en kristen församling kan jordfästas i kyrkan om de anhöriga så önskar och prästen konstaterat att det finns förutsättningar för en kyrklig jordfästning. Jordfästning förrättas inte om den avlidna under sin livstid meddelat att han/hon inte vill ha en kristen begravning. Förrättningen följer samma mönster som för dem som tillhört kyrkan.

Begravningskapellet kan hyras ut till medlemmar av andra kyrkosamfund och för konfessionslösa begravningsceremonier. I så fall ska programmet tillställas kapellets arbetsledare för godkännande.

Gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

Uppgifter om nya gravplatser (på finska)

Brändö kvarterskarta (gif, 0.03 Mt) Furumo kvarterskarta (pdf, 0.26 Mt) Malms kvarterskarta (gif, 0.08 Mt) Månsas kvarterskarta (jpg, 0.16 Mt) Sandudds kvarterskarta (, )

.....