Gravskötsel

Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven hålls i skick. Man kan sköta graven själv eller för ett eller flera år köpa denna tjänst av samfällighetens
gravvårdsfond.

Gravskötsel beställs via gravtjänst eller begravningsplatsens kontor. På områden
med enhetlig skötsel ansvarar gravvårdsfonden för skötseln av gravarna mot en avgift som fastställs separat. Samfälligheten sköter minneslundarna där gravplatserna inte utmärkts separat.

Ett gravskötselavtal som avser gräsklippning, sand- och blomskötsel kan göras för ett, fem eller tio år. Gräs- eller sandskötselavtal kan dessutom göras för 25 år. Om graven inte varit i skötsel de senaste fem åren, debiteras i samband med gravskötselbeställningen en iståndsättningsavgift och graven iståndsätts grundligt innan skötseln börjar. Skötseln av minnesvårdar och kantstenar ingår inte i skötselavtalet.

Gräs- och sandskötsel

De flesta gravarna är numera grästäckta. Grässkötsel avser regelbunden klippning av gräset, vattning och gödsling. Vid behov förnyas gräset. I början av skötselperioden i maj iståndsätts gräsmattan. Under hela skötselperioden strävar man till att klippa gräset varannan vecka.

Sandtäckta gravar finns numera bara på Sandudds och Brändö begravningsplatser. Sandskötsel avser putsning av sandtäcket från smuts och ogräs samt vid behov byte av prydnadssanden.

I de nya gravkvarteren inkluderas i graven en grässkötsel, som betalas då graven inlöses och vid förlängning av gravrätt.

Blomskötsel

Blomskötsel säljs för sommarperioden. Den börjar vid midsommar och upphör i slutet av september. På begravningsplatserna görs blomvalet av trädgårdsmästaren. Man har helt avstått från att sälja rosenskötsel, eftersom man lyckats illa med rosenplanteringar på gravarna. På vissa områden kan blomskötsel inte alls beställas.

Gravskötselfond

För skötseln av Helsingfors församlingarnas begravningsplatser grundades i början av förra seklet en sk gravskötselfond. Fondens medel utgörs av gravskötselavgifterna. Dessutom har fondens ekonomi under årens lopp förbättrats via placeringsverksamhet.

Fondens syfte är att trygga upprätthållandet och skötseln av gravarna samt att höja begravningsplatsernas allmänna estetiska värde. Gravskötselfonden är avsedd enbart för gravskötsel, d v s den hålls skild från samfällighetens övriga egendom.

För gravskötselfondens verksamhet ansvarar chefen för samfällighetens gravverksamhet, fastighetschefen och förvaltningschefen.

Gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

.....

Begravningsplatser

Gravskötselpriser (på finska) (, )

.....

Fotografi: Terhi Anneli Koivisto