Kyrkan i vardag och fest

I Helsingfors verkar 21 evangelisk-lutherska lokalförsamlingar. Av dem är 18 finskspråkiga och 3 svenskspråkiga.

Information om församlingarnas program hittar du på webbplatsen www.helsinginseurakunnat.fi, i tidningen Kirkko & kaupunki och för de svenska församlingarnas del i Kyrkpressen.

Gudstjänsterna förmedlar det grundläggande budskapet

Församlingarna ordnar nästan 50 gudstjänster varje söndag. De är avsedda för både vuxna och barn. Församlingarna ordnar också särskilda familjegudstjänster flera gånger om året.

Dessutom ordnas många veckomässor på vardagskvällarna. I några kyrkor firas också morgonnattvard före arbetsdagens början.

I början och slutet av terminerna samlas tusentals barn i kyrkorna för att delta i de specialmässor som hålls för skolelever. För barnfamiljerna finns den så kallade knattekyrkan, som ordnas i församlingar som har många barn på sitt område.

Under de senaste åren har det också blivit populärt med andra temalagda högmässor, t ex metallmässor, popmässor, studerandemässor, babykyrkor och regnbågsmässor. Tomasmässan, som lanserades i Mikael Agricolakyrkan, har också fått spridning på andra håll i Finland.

Gudstjänstlivet utgör 9 % av verksamhetskostnaderna.

Med i livets olika skeden

Till traditionella kyrkliga förrättningar används 7 % av verksamhetsanslagen. År 2013 döptes i Helsingfors cirka 3 400 barn, drygt 1 300 par vigdes till äktenskap i kyrkan och ungefär 4 800 avlidna begravdes. Kyrkan sköter också om begravningen av personer som inte tillhör kyrkan.

Utöver gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna ordnar församlingarna också annan verksamhet för alla åldersgrupper.

För barn under skolåldern ordnas bl.a. familjeklubbar, musiklekskolor och dagklubbsverksamhet. Efter dopet får barnfamiljerna vaggviseskivan Pienen iltahetki och en tavla med änglamotiv som gåva. Till treåringar skickas sagoboken Rosenöra och duvan, som uppmuntrar föräldrarna till högläsning med barnet i famnen.

För elever i lågstadiet ordnas hobbyaktiviteter i form av klubbar, smågrupper och scoutverksamhet. Ungefär 6 000 barn deltar i denna verksamhet. Ungefär 800 barn deltar i eftisverksamheten för barn i årskurs ett och två. Under de första semesterveckorna på sommaren tar vi hand om cirka 600 skolelever.

Kyrkan uppmärksammar de viktiga milstolparna i barnens liv. I augusti välsignas de nya förstaklassisterna inför skolstarten och tioåringarna firas på Borgbacken i maj. I Helsingfors deltar cirka 3 200 unga i konfir-mandläger. Det motsvarar 90 % av kyrkans tonåriga medlemmar. Fortsättningsvis är ungdoms- och hjälpledarverksamheten som ordnas efter skriftskolan populär. I Helsingfors finns nästan hundra grupper för unga i högstadieåldern, och varje år ordnas cirka 1 200 kvällar och evenemang för unga.

I Helsingfors använder församlingarna 28 % av sitt verksamhetsanslag för barn- och ungdomsarbetet.

Vuxenverksamheten omfattar diskussionsgrupper, bibelgrupper och fritidsgrupper som sysslar med allt från handarbete till idrott. Församlingarna ordnar också föreläsningsserier, tystnadens eftermiddagar och några dagar långa retreater. För seniorer ordnas daggrupper och utfärder.

Musiken är en integrerad del av kyrkans verksamhet. Sångerna ljuder i mässor, musiklekskolor och senior-grupper. Helsingforsförsamlingarna har ungefär hundra körer och musikgrupper. År 2012 hade försam-lingarnas musikevenemang (inklusive konserterna) cirka 200 000 besökare. För musikarbete används 5 % av verksamhetsanslagen.

Mer information om arbetet med olika åldersgrupper och i olika livsskeden får du via följande länkar:

Barnfamiljer och barn under skolåldern: www.pienelleparasta.fi Skolelever och unga: www.mestat.fi Studerande och unga vuxna: www.kirkkojakampus.fi och www.uskotoivorakkaus.fi Familjefester och begravningar: www.helsinginseurakunnat.fi/pyhatjuhlat.html Gudstjänster och mässor www.helsinginseurakunnat.fi/messut.html Konserter, körer och musiklekskolor: www.musiikkiakirkoissa.fi

Hjälp och stöd

Diakonin, dvs. det kristna hjälparbetet, har sina rötter i urkyrkan. Cirka en femtedel av de pengar som helsingforsförsamlingarna använder för diakoniverksamhet går till inrikes hjälparbete. År 2014 uppgick denna summa till ca 11,3 mn €. För missions- och hjälparbete i utlandet reserveras 3 procent av skatteintäkterna. Understödet kanaliseras i huvudsak genom Finska missionssällskapet, Finska Bibel-sällskapet och Kyrkans utlandshjälp. År 2015 går 2,9 mn € till hjälparbete i utlandet och samma belopp betalas också år 2016.

Diakoniarbetet i Helsingfors når stadsbor som är eller riskerar att bli utslagna. Diakoniarbete görs bland annat för att hjälpa barnfamiljer som råkat i ekonomiska svårigheter, åldringar och ensamma, personer som återhämtar sig från mentala problem eller missbruk, bostadslösa och handikappade. Målet är att hjälpa och stöda klienterna på ett helhetsmässigt sätt och öka deras kontroll över sina egna liv. Hjälpen är avgiftsfri.

År 2014 hade diakoniarbetarna i Helsingfors sammanlagt nästan 21 000 personliga klientmöten, och ekonomisk hjälp gavs för 516 000 €, huvudsakligen i form av betalningsförbindelser till butiker, betalning av räkningar och som krisunderstöd.

Diakoniarbetet i Helsingfors omfattar också specialungdomsarbete och skyddshem för flickor. Sommaren 2015 firade skyddshemmet på Lövö firade sitt 70-årsjubileum. Syftet med verksamheten inom stödboende är att förstärka klienternas förmåga att påverka sina egna liv i en alkohol- och drogfri boendegemenskap. Bostäder för Helsingforsbor som behöver hjälp finns i Hermanstad och i Brunakärr, där en ny boendegemenskap inledde sin verksamhet 2014.

Största delen av kyrkans hjälparbete görs i de lokala församlingarna. En del av tjänsterna ordnas med gemensamma krafter, bl.a. familjerådgivning, sjukhussjälavård, Samtalstjänst och Palveleva Puhelin, läroanstaltsarbetet och samhällsarbetet samt stödprojektet för småföretagare. Varje år tar t ex de frivilliga i Palveleva Puhelin emot nästan 20 000 samtal enbart i huvudstadsregionen. År 2014 firar tjänsten sitt femtionde verksamhetsår. Den finska SMS-tjänsten Tekstaritupu, som fyllt tio år, uppmuntrar i sin tur den mobila generationens skolelever att be om hjälp och råd. Genom Tupu uppstår årligen cirka 7 000 kontakter. Tjänsten, som började i Helsingfors, har utvidgats till 50 orter. Familjerådgivningen för församlingarna i Helsingfors kan årligen ta emot nästan 700 klienter. I hela 90 år har sjukhusprästerna erbjudit patienter och deras anhöriga samtalsstöd i Helsingfors.

De sociala medierna har uppmuntrat vanliga människor att hjälpa sina medmänniskor. Som exempel kan nämnas att en utmaning på Facebook resulterade i en översvämning av vinterrockar vid Kampens kapell. Bostadslösa nya studerande fick tillfällig inkvartering hos vanliga helsingforsare genom kampanjen Sohvalle Stadiin, som ordnades av Kallion seurakunta, församlingarnas läroanstaltsarbete och studentkåren vid Helsingfors universitet.

Mer information om hjälp och stöd från församlingarna finns på adressen:
http://www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/apuajatukea.html

Helgerna i staden

Hela kristenhetens gemensamma helger ger rytm åt kyrkans verksamhet. Församlingarna i Helsingfors fokuserar särskilt på sex evenemang, av vilka en del är tusenåriga högtider i kyrkan, en del helsingforsarnas egna traditioner.

Kyrkoåret börjar med första advent. Då inleder helsingforsförsamlingarna insamlingen "Klä julgranen". Under kampanjen kan församlingsmedlemmarna åta sig att till medellösa skaffa julklappar värda några tior. Diakoniarbetarna förmedlar gåvorna till sina klienter.

Till advent knäpper vi också på Julradions sändare. Julradion, som församlingarna i huvudstadsregionen producerar tillsammans, sänds i de största städerna i Finland, och webbradion jouluradio.fi hörs överallt i världen.

I väntan på julen ordnar församlingarna i Helsingfors en utställning med julkrubbor, pepparkaksutdelning, konserter, julvakor, basarer och tablåer. Allsångsevenemanget "De vackraste julsångerna" stöder Finska missionssällskapets arbete och är från år till år det populäraste församlingsevenemanget i Helsingfors.

Musiken är ett viktigt inslag också till påsk. Till många helsingforsares påsktraditioner hör att besöka någon konsert för att t ex njuta av Johannes- eller Matteuspassionen eller ett rekviem. Gatorna omkring Domkyrkan och Senatstorget är scenen för påskprocessionen och -skådespelet Via Crucis. Många församlingar ordnar en gemensam påskmåltid. Stilla veckan med dess mässor och andakter är den populäraste kyrkliga helgen näst efter advent och jul.

Sommarpsalmens söndag är en ny kyrklig tradition som inleddes 2010. Sedan 2010 har man sjungit "Den blomstertid nu kommer" i kyrkorna i Helsingfors i slutet av maj. De fem senaste åren har man dessutom ordnat allsång på Narinken där sommarpsalmen också sjungits på "stadin slangi" till ackompanjemang av UMO Jazz Orchestra. År 2014 var Vuokko Hovatta solist vid evenemanget och 2015 var det Tommi Kalenius med band samt Emma Salokoski som agerade sångledare. Under evenemanget samlas pengar in till Kyrkans utlandshjälp. Traditionen har vuxit sig stark och sommarpsalmens söndag firas numera överallt i Finland.

I Helsingfors inleder största delen av grundskolorna det nya läsåret den andra veckan i augusti. Många församlingar har gått in för att kvällen innan välsigna de nya förstaklassisterna inför skolstarten.

Under Mikaelidagen, dvs änglarnas söndag,sjunger man psalmer med änglamotiv i alla kyrkor.År 2015 firas Mikaelidagen också som dopdag i fem kyrkor i Helsingfors. Några gånger per år ordnas den s k "Barnens dopdag" till vilken församlingarna bjuder in små och stora barn för att bli döpta. Man kan bli döpt utan stora förberedelser och egna arrangemang; kyrkan bjuder på festliga lokaler, kaffe och tårta.

På Alla helgons dag stillar vi oss och minns våra avlidna kära. I novembermörkret förvandlas begravningsplatserna i Helsingfors till hav av levande ljus. Begravningsplatsernas portar är öppna dygnet runt under hela veckoslutet.