Placeringsverksamhet

Helsingforsförsamlingarnas egendom har under årens lopp vuxit. En del av egendomen har man erhållit via testamenten och donationer. Vissa markområden donerades till församlingarna redan på 1500-talet. En del av egendomen härstammar från exceptionellt goda ekonomiska år, då församlingarnas inkomster var större än utgifterna.

Egendomen sköts ansvarsfullt för att den ska ge församlingarna inkomster. Delvis tack vare place-ringsverksamheten har Helsingfors landets lägsta kyrkoskatt, en procent. Avsikten med placerings-verksamheten att trygga församlingarnas ekonomi på längre sikt. Under dåliga ekonomiska år behöver vi inte plötsligt minska verksamheten eller göra personalnedskärningar, eftersom vi kan använda bespa-ringarna som buffert. Församlingarna i Helsingfors har också skyldigheter som sträcker sig flera decennier framåt i tiden, bl a för betalning av pensioner och underhåll av värdefulla fastigheter.

En stor del av de placeringar som Helsingfors kyrkliga samfällighet har gjort är fastighetsplaceringar. Värdet på dessa fastigheter som ger avkastning är ca 162 mn €. Samfälligheten äger ca 760 bostäder Bostädernas marknadsvärde är ca 90 mn €. Ungefär hälften av bostäderna används som tjänstebostäder för den egna personalen. Dessutom äger samfälligheten tomter till ett värde av ca 44 mn € samt kontors- och affärslokaler värda cirka 29 mn €. Fastighetsplaceringarna ger årligen cirka 10 mn € i hyresintäkter.

Den övriga placeringsegendomens bokföringsvärde är cirka 131 mn € och den har diversifierats på så att kapitalrisken är högst 40 %. Återstoden är placeringar med skyddat kapital. I slutet av 2014 var andelen riskplaceringar cirka 38 % medan placeringarna med skyddat kapital utgjorde ca 62 %. Samfälligheten följer principerna för etisk och ansvarsfull placeringsverksamhet. Den årliga placeringsavkastningen är i genomsnitt 5 mn € netto. År 2014 var avkastningen på placerade penningmedel beräknat till gängse värde 2,3 %. Avkastningen från placeringsverksamheten varierar årligen, beroende på hur placeringarnas värde utvecklats.