Ordlista

Rörelsevinst * Verksamhetsintäkter + skatteinkomster –
löpande utgifter
Finansiella intäkter och kostnader * Finansiella intäkter och kostnader
Vinst före extraordinära poster Årsbidrag
Vinst före bokslutsdispositioner Räkenskapsårets resultat
Räkenskapsperiodens vinst Räkenskapsperiodens överskott
Bokslutsdispositioner: fonder,
förändringar i avsättningar
Bokslutsdispositioner

(*) Punkter i samfällighetens bokslut markerade med asterisk kan inte direkt jämföras med motsvarande siffror för företag.

Företagets omsättning motsvaras i samfällighetens resultaträkning av sammanlagda verksamhetsintäkter och skatteinkomster. Verksamhetsintäkterna är avgifter som klienterna betalar bl a för deltagande i församlingarnas eftermiddags- och dagklubbar, för skriftskoleverksamheten och avgifter som gäller begravningsväsendet. Avgifternas andel är cirka 5,7 %. Hyror, donationer och bidrag utgör 3,5 %. Ersättningarna som andra aktörer, t ex kyrkliga samfälligheter och Helsingfors stad, betalar för gemensam verksamhet och köpta tjänster utgör 2,2 %. Skatteintäkternas andel är 88,6 %.

Punkten löpande utgifter i företagets resultaträkning utgörs i samfällighetens resultaträkning i huvudsak av personalkostnader. Ungefär hälften av de anslag som reserveras för församlingarnas verksamhet används för löner. Från dem betalas lönerna till anställda bl.a. i församlingarna, på begravningsplatserna och inom de gemensamma verksamhetsformerna, bl a anställda inom specialungdomsarbetet och familjerådgivningen. Helsingfors kyrkliga samfällighet har cirka 1 200 anställda.

Staten debiterar för kostnaderna för skatteuppbörden. År 2013 utgjorde detta belopp 2,1 mn €. Samma år betalade Helsingfors kyrkliga samfällighet 7.3 mn € Kyrkans centralfond. Centralfonden ansvarar för kyrkans centralförvaltning och fungerar som buffertfond som stöder de mest utsatta församlingarna.

Församlingarna är offentliga organisationer, i likhet med kommunerna och ska därför inte generera rörelsevinst. På denna punkt dras de löpande kostnaderna av från alla skatte- och verksamhetsintäkter i församlingens resultaträkning.

Finansiella intäkter är en viktig inkomstkälla för samfälligheten. Från de finansiella intäkterna dras först de finansiella kostnaderna av, dvs. de kostnader som uppstår när intäkterna anskaffas.

Vinst före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och inkomstskatter motsvarar årsbidraget i samfällighetens resultaträkning. Årsbidraget är det absolut viktigaste nyckeltalet i resultaträkningen. Årsbidraget berättar samma sak om samfälligheten som vinsten om ett företag. Årsbidraget visar hur den interna finansieringen räcker till för placeringar och amorteringen av lån. I samfällighetens resultaträkning görs avskrivningar enligt plan först av årsbidraget. Om årsbidraget räcker till för avskrivningarna, är resultatet positivt.

På denna punkt skiljer sig samfällighetens resultaträkning tydligast från företagens, eftersom företagen gör avskrivningarna redan innan rörelsevinsten beräknas.

Vinsten före bokslutsdispositioner visar hur året gått ekonomiskt.

Räkenskapsperiodens vinst är lika med räkenskapsperiodens överskott.