Största delen av församlingarnas inkomster kommer från skatter

År 2013 utgjorde skatteinkomsterna 75 % av Helsingfors kyrkliga samfällighets totala inkomster. Hur stor skatteinkomsternas proportionella andel är av samfällighetens inkomster beror delvis på hur stor avkastningen är på samfällighetens placerade medel. I genomsnitt har skatterna utgjort ca 80 % av inkomsterna för församlingarna inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

I Helsingfors betalar kyrkans medlemmar en procent av sina inkomster i kyrkoskatt. År 2014 uppgick helsingforsförsamlingarnas skatteinkomster till 78,6 mn €. Kyrkoskatten beräknas på samma inkomst som kommunalskatten.

Som kompensation för kyrkans samhällstjänster, t ex begravningsväsendet, befolkningsregistret och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, får församlingarna också en andel av samfundsskatten. För helsingforsförsamlingarnas del uppgick samfundsskatteandelen år 2014 till nästan 19 mn €. På nationell nivå motsvarar kyrkans samfundsskatteintäkter ungefär två tredjedelar av det belopp kyrkan i verkligheten lägger ut för att producera de ovan nämnda tjänsterna.

År 2016 förnyas systemet för hur kompensationen för kyrkans ovan nämnda samhälleliga tjänster utbetalas. Ersättningen betalas hädanefter i form av ett lagstadgat statsstöd och inte som andel av samfundsskatten. I Helsingfors innebär det ett intäktsbortfall på ca 6 mn €.

Kyrkan betalar årligen en ersättning till staten som sköter den egentliga skatteuppbörden. För helsingforsförsamlingarnas del uppgick denna ersättning år 2013 till 2,1 mn €. Samma år utgjorde avgiften till centralfonden till 7,3 mn €.

Placeringsintäkter

Församlingarna i Helsingfors har placeringsegendom, och intäkterna från den användas delvis för församlingarnas behov. De här intäkterna hjälper oss att upprätthålla kyrkans verksamhet och hålla kyrkoskattsprocenten så låg som möjligt.

Åren 2009–2013 gav placeringsverksamheten årligen en genomsnittlig nettoavkastning på cirka 15 mn €. Av beloppet kom 10 mn € från fastighetsplaceringar och 5 mn € från andra placeringar. Av-kastningen varierar med räntenivån och ändringarna av placeringarnas värde. Utöver detta erhöll samfälligheter realisationsvinster i samband med fastighetsförsäljning. Enligt boksluten för samma period var de sammanlagda kostnaderna för placeringsverksamheten ungefär 6 mn €. När utgifterna dras av från intäkterna, ger placeringsverksamheten således årligen något under 10 mn € i reda pengar till församlingarnas bruk.

Verksamhetsintäkter

Församlingarna i Helsingfors får årligen drygt 10 mn € i form av deltagaravgifter, hyror och andra mindre verksamhetsintäkter. År 2014 var beloppet 13,6 mn €. Dessa intäkter kom exempelvis från avgifter för konfirmandläger, dagklubbar och begravningar. Avgifterna täcker i allmänhet endast en del av de totala kostnaderna för dessa verksamheter. Resten av kostnaderna täcks i huvudsak med skatteinkomster.

Helsingfors kyrkliga samfällighet har också avgiftsbelagd verksamhet, bl a i form av dagklubbar och stödboenden. Dessa tjänster utnyttjas bland annat av Helsingfors stad, som betalar en ersättning för dem.

Donationerna utgörs bl a av donationer som gjorts av privatpersoner och inkomster från testaments-fonder som är avsedda att användas för att stöda någon viss verksamhetsform i församlingarna.