Församlingarna har många utmärkta lokaler

I Helsingfors finns många synliga och berömda kyrkor, t ex Domkyrkan vid Senatstorget, Johannes-kyrkan vid Högbergsgatan och Berghälls kyrka i slutet av Broholmsgatan. De är stadsbornas gemensamma egendom.

För församlingsmedlemmarnas möten finns församlingshem och -salar. Vi har till och med idrotts-hallar för användare i olika åldrar och idrottsgrenar av olika slag. De 21 helsingforsförsamlingarna har tillsammans mer än 200 olika lokaler runt om i staden. Samfälligheten tar väl hand om sina fastigheter och förbättrar byggnadernas energieffektivitet.

Kampens kapell på Narinken i Helsingfors absoluta centrum togs i bruk i juni 2012. Det moderna träkapellets arkitektur har fått beröm i både inhemska och utländska medier. Gränsen för en halv miljon besökare överskreds i januari 2014. I Kampens kapell samarbetar kyrkan med Helsingfors stads socialverk enligt principen om partnersamarbetet. Man kan besöka kapellet för att stilla sig, men besökarna har också möjlighet att prata med en diakoniarbetare, präst eller socialarbetare.

Att värna om historiskt värdefulla byggnader är ett nationellt kulturuppdrag. Helsingfors kyrkliga samfällighet bekostar underhållet av församlingarnas värdefulla byggnader.

Under de senaste 20 åren har bland annat Domkyrkan, Johanneskyrkan, Berghälls kyrka, Gamla kyrkan, Pauluskyrkan och Mikael Agricolakyrkan renoverats grundligt. Just nu pågår en grundlig renovering av Tölö kyrka, och enligt planerna slutförs arbetet till årsskiftet 2015–2016. Fastighetsbyrån strävar till att varje år grundrenovera en kyrka.

En avsevärd del av församlingarnas byggnader är skyddade. År 2013 uppgick enbart drifts-kostnaderna för de kulturhistoriskt värdefulla kyrkorna som församlingarna använder till 6,3 mn €. Årligen används ca 20 mn € för ombyggnads- och reparationsarbeten samt för nya byggprojekt.

Fastigheterna är en stor kostnadspost i samfällighetens ekonomi. De både tar och ger pengar.

Församlingarna har en plan för utveckling av lokalerna och fastigheterna. Planen sträcker sig till 2030. Enligt planen ska fastigheterna hållas i ett så bra skick att det inte uppstår en stor reparationsskuld. Att hålla det nuvarande fastighetsbeståndet i skick medför kostnader på cirka 21-23 mn € på årsnivå. Driftskostnaderna, el, värme, vatten och årliga reparationer uppgår på årsnivå till ca 15 mn €.

Församlingarna äger också kontors- och bostadsfastigheter. Avkastningen från dessa ger flexibilitet i ekonomin. Hyresavkastningen från placeringsfastigheterna uppgår till ca 9 mn €/år.

Särskilt kyrkorna har ett högt kalkylmässigt värde. I dagens skick uppgår kyrkornas sammanlagda värde (bokföringsvärde och reparationsskuld) till cirka 400 mn €. Det vore i praktiken svårt att omvandla kyrkorna till pengar. Det ställs också högre krav på kvaliteten och precisionen på reparation av skyddade byggnader än på reparation av vanliga fastigheter.

Till de fastigheter som används av församlingarna hör också - utöver kyrkor och församlingslokaler - byggnaderna på begravningsplatserna, lägergårdarna, pastorskanslierna och övriga verksamhetsutrymmen.

En del av fastighetsegendomen räknas som placeringar. Dessa fastigheter används inte direkt för för-samlingarnas verksamhet. Helsingfors kyrkliga samfällighet bygger för närvarande bostäder bl.a. i stadsdelarna Vik och Arabia. En stor del av dessa bostäder byggs för seniorer.

Läs mer om fastighetsplaceringarna på sidan Placeringsverksamhet.