Förvaltning

Församlingsrådet

Matteus församling leds av kyrkoherde Stefan Forsén, som tillträdde sitt ämbete 1.2.2011. Kyrkoherden leder församlingens verksamhet och ansvarar för gudstjänster, förrättningar, själavården, diakonin, fostran och evangelisations- och missionsverksamheten i församlingen. Kyrkoherden är förman för församlingens tjänsteinnehavare och arbetstagare och övervakar att församlingsrådets beslut förverkligas samt lagligheten i administrationen.

Kyrkoherden är också ordförande för Församlingsrådet.

Församlingsrådet svarar för den allmänna ledningen av församlingen verksamhet, främst genom att fastställa budget och verksamhetsplan och anta bokslut och verksamhetsberättelse, och också genom att i övrigt bevaka församlingens intresse. Församlingsrådet anställer personalen i församlingen.

Församlingsrådet sammankommer i regel varje månad. Det nuvarande församlingsrådet valdes genom församlingsval i november 2014 och mandatperioden sträcker sig från 1.1.2015 --- 31.12. 2018.

Församlingsrådet 2015 - 2018

(enligt jämförelsetal invalda, antalet röster i parentes):

Kai Ahola (66)
Hedvig Stenman (61)
Jan-Anders Salenius (48)
Sarah Lönnqvist (39)
Gun Erikson-Blomfelt (41)
Eva Bruun (34)
Maria Salenius (32)
Stefanie Lindroos (39)
Markus Lampenius (28)
Annica Söderström (28)
Karin Strandberg (27)
Tonje Lindeman (3o)

Suppleanter

Matias Gädda (21)
Ulf Viktröm (18)
Christina Långström (15)
Siv Nordström (11)
Anders Wikström (10)
Denice Stenfors-Merikallio (9)
Jenny-Maria Bergman (14)
Torsten Svanfelt-Winter (9)
Jouni Salokivi (3)

Gemensamma kyrkofullmäktige 2015 - 2018

Kai Ahola (220)
Ingmar Tollander (124)

Här hittar du kontaktuppgifter till en del av de förtroendevalda